തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
എയ്റോഡൈനാമിക്സ്ശാസ്ത്രം-ഭൗതികം; സാങ്കേതികവിദ്യ-എൻജിനീയറിങ്-എയ്റോഡൈനാമിക്സ്ധാരാരേഖിവസ്തുക്കളിൽ കൂടിയുള്ള വായുപ്രവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച പഠനം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.