തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:ഫലങ്ങൾ 1-4/ 4 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കാന്തീയ രസതന്ത്രംശാസ്ത്രം-ഭൗതികം; ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രംരാസപദാർഥങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവയുടെ രസതന്ത്രപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ. ചരിത്രം, ഈ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായ പഠനങ്ങൾ മുതലായവ വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഉപ്പുവെള്ള ശുദ്ധീകരണംശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം; ശാസ്ത്രം-ഭൗതികംകടലിലും ജലാശയങ്ങളിലും കാണുന്ന ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലവണങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കി ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ.
ആനോഡ്ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം; ശാസ്ത്രം-ഭൗതികംവൈദ്യുതീ പ്രവാഹത്തിലെ ധനാത്മക കേന്ദ്രം. വിദ്യുദ് അവഘടനത്തിൽ പൂശേണ്ട വസ്തു.
കൃത്രിമ മൂലകങ്ങള്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗതികം; ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രംകൃത്രിമമായി നിർമിക്കപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ. ഇവയുടെ അണുസംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും. ഇവയിൽ ടെക്നീഷ്യം, പ്രൊമീഥിയം, അസറ്റാറ്റിൻ, നെപ്ട്യൂണിയം, പ്ലൂട്ടോണിയം., അമേരിസിയം, ക്യൂറിയം, ബെർക്കിലിയം, കാലിഫോർണിയം, ഐൻസ്റ്റൈനിയം, ഫെർമിയം, മെൻഡലീവിയം, നൊബീലിയം, ലോറൻസിയം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വപ്രതിപാദനം
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.