തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കണാദന്‍മിത്തോളജി-ഹിന്ദുമതം; മാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-ഇന്ത്യഭാരതീയ ആചാര്യന്‍. കണ(പരമാണു) സിദ്ധാന്തത്തിന്റെയും വൈശേഷിക ദർശനത്തിന്റെയും പ്രണേതാവ്.
കപിലന്‍മാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-ഇന്ത്യ; മിത്തോളജി-ഹിന്ദുമതം1. സാംഖ്യദര്‍ശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് 2. മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ 3. സൂര്യന്‍, ശിവന്‍, വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ പര്യായങ്ങള്‍.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.