തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:ഫലങ്ങൾ 1-4/ 4 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കരുതല്‍ത്തടങ്കല്‍ നിയമംമാനവികം-നിയമം; മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസകുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമെന്നു സംശയിച്ച് വ്യക്തികളെ മുൻകൂട്ടി തടവിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം. ബ്രിട്ടൻ, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കരുതൽത്തടങ്കൽ നിയമം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഓഡിനന്‍സ്മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ; മാനവികം-നിയമംനിയമനിർമാണ സഭകൾ സമ്മേളിക്കാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഭരണത്തലവന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അടിയന്തിര നിയമങ്ങൾ. ഇതിന്റെ അർഥവും വ്യാപ്തിയും വിശദമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ത്യന്‍ നിയമത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഇംപീച്ച്മെന്‍റ്മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ; മാനവികം-നിയമംഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിക്കെതിരെ ജനപ്രതിനിധിസഭയോ, ഭരണ നിർവാഹകസമിതിയോ എടുക്കുന്ന ക്രിമിനൽ ശിക്ഷാനടപടി. അമേരിക്കയിലേയും ഇംഗ്ലണ്ടിലേയും ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര ന്യായനിര്‍ണയംമാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ; മാനവികം-നിയമംരാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലോ, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽപ്പുള്ള സമിതികൾ തമ്മിലോ, ഉള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്തിമമായ വിധിത്തീർപ്പ്. അതിന്റെ ചരിത്രം, പ്രധാനപ്പെട്ട സമാധാന സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുചില അനുരജ്ഞന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.