തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഉദയവര്‍മത്തമ്പുരാന്‍, മാവേലിക്കര പുത്തന്‍ കൊട്ടാരംജീവചരിത്രം-ഭാഷാശാസ്ത്രം-മലയാളം; ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-പൗരസ്ത്യം-മലയാളംഒരു പണ്ഡിതൻ. സംസ്കൃത മലയാള ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളിലും തർക്കം, വ്യാകരണം, ജ്യോതിഷം, ആയൂർവേദം, സംഗീതം തുടങ്ങിയവയിലും അവഗാഹം നേടിയിരുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.