തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-10/ 61 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അപ്പീലധികാരിമാനവികം-നിയമംഅപ്പീൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കോടതി. മറ്റു കോടതികൾക്കുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഇവിടെയും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
അപ്പീല്‍-അവസാനവിധിമാനവികം-നിയമംകീഴ് കോടതികളുടെ വിധിയെ ആധാരമാക്കി അപ്പീലധികാരമുള്ള കോടതികളിൽ കൊടുക്കുന്ന അപ്പീലിന്റെ തീരുമാനം. സിവിൽ ക്രിമിനൽ നടപടികളനുസരിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പീൽ കോടതികളാണ് ഇവയിൽ പ്രധാനം.
അടിപിടിമാനവികം-നിയമംപൊതുസമാധാനം ഭഞ്ജിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ഒരു പൊതുസ്തലത്തുവച്ച് പൊരുതുക.
അപ്പീല്‍ ഹര്‍ജിമാനവികം-നിയമംഅപ്പീൽ അനുവദിയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളുടെ വിവരണം.
അപ്പീല്‍മാനവികം-നിയമംഒരു നടപടിക്രമം. ഒരു കോടതിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണനിർവഹണ സമിതിയുടെയോ ന്യായവിധികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവയെ ഒരു കോടിതയുടെയോ ഉന്നതതരമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.
ആത്മഹത്യമാനവികം-മനഃശ്ശാസ്ത്രം; മാനവികം-നിയമംഒരു വ്യക്തി ബോധപൂർവം സ്വജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.
അനുമേയ-കൈവശംമാനവികം-നിയമംഉടമയുടെ വസ്തു അന്യകൈവശത്തിലാണെ‌ങ്കിലും അയാൾക്ക് വസ്തുവ‌ിന്റെ ഉടമസ്ഥതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന നിയമപരമായ 'കൈവശം'.
അഭിഭാഷകന്‍മാനവികം-നിയമംവാദം നടത്തുന്നതിന് തൊഴിൽപരമായ യോഗ്യതയും അധികാരവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ. തങ്ങളുടെ നിയമപരിജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യം.
അപ്പീല്‍ വാദിമാനവികം-നിയമംഏതെങ്കിലും വ്യവഹാരത്തിന്റെ തീർപ്പിന്മേൽ അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ആൾ.
അന്യായത്തടങ്കല്‍മാനവികം-നിയമംഒരാളെ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ അനുവദിക്കാതെ അന്യായമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.