തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-10/ 62 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അഭ്യാസഗാനംകല-സംഗീതംസംഗീതക്കച്ചേരികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സഭാഗാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സംഗീതാഭ്യാസനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ.
അടതാളംകല-സംഗീതംകർണാടകത്തിലെ സപ്തജാതി താളങ്ങളിൽ ആറാമത്തേത്.
അമരസേനപ്രിയകല-സംഗീതംഅറുപതാമത്തെ മേളരാഗമായ നീതിമതിയുടെ ഒരു ജന്യരാഗം. സംഗീതവിദ്വാൻ ടി ലക്ഷ്മണൻപിള്ളയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ രാഗം.
അടക്കസ്വരംകല-സംഗീതംഒരു വിവാദിസ്വരം. കർണാടകസംഗീതത്തിൽ വിവാദി സ്വരത്തിനുള്ള തമിഴ് പേര്. ഒരു രാഗത്തിൽ ശത്രുസ്വരത്തിന്റെ സ്ഥാനം.
അന്തരമാര്‍ഗംകല-സംഗീതംരാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ത്രയോദശലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഗാനാലാപനത്തിൽ രാഗച്ഛായയ്ക്ക് പൂർണതവരുത്തുവാൻവേണ്ടി അന്യസ്വരം ചേർക്കുന്ന രീതി.
അന്തരികല-സംഗീതംഒരു ഗീതത്തിലെ രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണി. ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അമൃതവര്‍ഷിണികല-സംഗീതംസംഗീതത്തിൽ അറുപത്തിയാറാമത്തെ മേളകർത്താ രാഗമായ ചിത്രാംബരിയുടെ ഒരു ജന്യരാഗം.
അനാഹതനാദംകല-സംഗീതംആഹനനം കൊണ്ടല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട നാദം.
അനാഹതനാദം, സംഗീതത്തില്‍കല-സംഗീതംസംഗീതത്തിലെ നാദത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയും പരിണാമാവസ്ഥകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.
അന്തരഗാന്ധാരംകല-സംഗീതംസപ്തസ്വര‌ങ്ങളിൽ ഗാന്ധാരത്തിനുള്ള രണ്ടു വകഭേദങ്ങളിൽ ഒന്ന്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.