തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 201-204/ 204 (തിരയൽ സമയം: 0.003 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കിര്‍ച്ചോഫ് നിയമങ്ങള്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗതികംവൈദ്യുത പരിപഥ സംബന്ധിയായി കിർച്ചോഫ് നിർവചിച്ച രണ്ട് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം.
അയോണീകരണ ഊര്‍ജംശാസ്ത്രം-ഭൗതികംഒരു മൂലകത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട വാതകാണുവില്‍ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്താക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഊര്‍ജം.
ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോര്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗതികംവൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമാക്കിമാറ്റുന്ന ഉപകരണസംവിധാനം.
അപ്പോഫെറോമീറ്റര്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗതികംഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ ഉത്പതന തത്ത്വം ഉപയോഗിച്ച് ധാതുക്കളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.