തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 21-30/ 252 (തിരയൽ സമയം: 0.003 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആല്‍ഗകള്‍ശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഹരിതകം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള താലോഫൈറ്റുകൾ. ഇവയുടെ വർഗീകരണം, കോശഘടന തുടങ്ങിയവയും വിശദീകരിക്കുന്നു.
കനലശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഒരു ഇടത്തരം വൃക്ഷം. ശാ.നാ.: ഇവോഡിയ റോക്‌സ്‌ബര്‍ഗിയാന
അയമോദകംശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഔഷധസസ്യം. അംബെല്ലിഫെറേ -എപിയേസി സസ്യകുടുംബത്തില്‍പ്പെടുന്നു. ശാ.നാ. ട്രാക്കിസ്പെര്‍മം അമ്മി
ആറ്റുവഞ്ചിശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഒരു വൃക്ഷം. റൂബിയേസി സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു. ശാ.നാ. സാർക്കോകെഫാലസ് നിസ്സിയോണിസ്
കനകാംബരംശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഒരു ചെടി
ആറ്റുതേക്ക്ശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഒരു വൃക്ഷം. റൂബിയേസി സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു. ശാ.നാ. ആന്തോകെഫാലസ് ഇൻഡിക്കസ്
ആറ്റുദര്‍ഭശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഒരിനം പുല്ല്. ഗ്രാമിനേ സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു. ശാ.നാ. ഡെസ്മോസ്റ്റാക്കിയ ബൈപിന്നേറ്റ
ആര്‍ട്ടിച്ചോക്ക്ശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഒരു വാർഷിക സസ്യം. കംപോസിറ്റെ സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു. ശാ.നാ. സൈനേറ സ്കോളിമസ്
കക്കരിശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംകുക്കുര്‍ബിറ്റേസി സസ്യകുടുംബത്തില്‍പ്പെടുന്ന വാര്‍ഷികവള്ളിച്ചെടി
ആഫ്രിക്കന്‍ പായല്‍ശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഒരു ജലസസ്യം. സാൽവീനിയേസി സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.