തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 21-30/ 52 (തിരയൽ സമയം: 0.003 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കറുപ്പന്‍, കെ.പി.ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാള കവി.
കമലാ സുരയ്യജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംലോകപ്രശസ്തയായ കവയിത്രിയും മലയാളത്തിന്റെ പ്രമുഖ കഥാകാരിയും
ഏകലവ്യന്‍മിത്തോളജി-ഹിന്ദുമതം; ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാള നോവലിസ്റ്റ്. കെ.എം. മാത്യു യഥാർഥനാമം. മഹാഭാരതത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രവും ഏകലവ്യന്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. മഹാഭാരതം ഉദ്യോഗപര്‍വം നാലാം അധ്യായത്തില്‍ മറ്റൊരു ഏകലവ്യനെകുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
എബ്രഹാം ജോസഫ്ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാള സാഹിത്യകാരന്‍
കമ്മത്ത്.എസ്.കെ.ആര്‍ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാള സാഹിത്യകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനും.
അഷിതജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാള ചെറുകഥാകൃത്ത്. എഴുത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, കൃതികൾ, പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കരുണാകരമേനോന്‍, ഇടപ്പള്ളിജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംപ്രസിദ്ധനായ മലയാള സാഹിത്യകാരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന സാഹിത്യസംഭാവനകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കരുണാകരന്‍, പട്ടത്തുവിളജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാള ചെറുകഥാകൃത്ത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കരുണാകരന്‍ നമ്പ്യാര്‍, വി.ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംകേരളീയനായ പത്രപ്രവർത്തകനും വാഗ്മിയും, സാഹിത്യകാരനും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനും.
കരുണാകരന്‍, തിരുനല്ലൂര്‍ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാളസാഹിത്യകാരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.