തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 21-30/ 39 (തിരയൽ സമയം: 0.003 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കാന്‍ഷിറാം, പണ്ഡിറ്റ്ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരി. ഇദ്ദേഹം ഗദർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകാംഗങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ്.
അഹമ്മദ്, ഫക്രുദ്ദീന്‍ അലിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി. ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അഹമ്മദ്, ഇസഡ്.എ.ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിനേതാവ്.
അഹമ്മദ്, ഇജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യന്‍ യൂണിയന്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ്. എഴുത്തുകാരന്‍, വാഗ്മി, അഭിഭാഷകന്‍ എന്നീ നിലകളിലും ശ്രദ്ധേയനാണ്.
ആക് ലന്‍ഡ്, ജോര്‍ജ് ഈഡന്‍ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും ഇന്ത്യന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ജനറലും.
ഇബ്രാഹിം സുലൈമാന്‍ സേട്ട്ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗിന്റെ സ്ഥാപകനേതാവ്.
കമ്മത്ത്, എച്ച്.വിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത പാർലമെന്റേറിയനും സ്വാതന്ത്ര്യസമരനേതാവും.
അജയ്കുമാര്‍ ഘോഷ്ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി നേതാവ്.
ആനന്ദചാര്‍ലു, പിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ ദേശീയ നേതാവ്. ഇദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കബീര്‍, ഹുമയൂണ്‍ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രകാരനും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.