തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-10/ 21 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അനിതാനായര്‍ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്ഇന്ത്യൻ-ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരി.
ആനന്ദ്, മുല്‍ക് രാജ്ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ. ഭാരതത്തിന്റെ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.
ആസ്റ്റന്‍, ജെയിന്‍ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റ്
എസ് ലിന്‍, മാര്‍ട്ടിന്‍ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്ബ്രിട്ടീഷ് നിരൂപകൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന നിരൂപണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ആബര്‍ക്രോംബി, ലാസെല്ലസ്‌ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്ഇംഗ്ലീഷ് കവിയും നിരൂപകനും
എഡ്ഡി, മേറി ബെയ്ക്കല്‍ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരി. ക്രിസ്റ്റ്യൻ സയൻസ് എന്ന സംഹിതയുടെ പ്രണേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധ.
ആര്‍ണള്‍‌ഡ്, എഡ്വിന്‍ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്ഇംഗ്ലീഷ് കവി
ആര്‍ണള്‍ഡ്, മാത്യുജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യവിമർശകനും കവിയും
എലിയറ്റ്, ജോര്‍ജ്ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്ബ്രിട്ടീഷ് (ഇംഗ്ലീഷ്) നോവലിസ്റ്റ്. മേരി ആൻ (മേരിയൻ) ഇവാൻസ് എന്നാണ് യഥാർഥ നാമം.
കാക്സ്റ്റണ്‍, വില്യംജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്; ജീവചരിത്രം-അച്ചടി-ഇംഗ്ലീഷ്ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ആദ്യമായി പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിച്ച് പ്രസാധനം ചെയ്ത ആൾ.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.