സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അപ്പീല്‍ ഹര്‍ജി 144

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അപ്പീല്‍ ഹര്‍ജി 8 7 9 8 5 6 8

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
appell-harji.doc 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 66
Germany 35
Ukraine 28
United Kingdom 7
Italy 3
China 1
France 1
India 1
Japan 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 6
Kansas City 5
Houston 4
Northvale 4
Milan 3
Mountain View 3
Southend 3
Ann Arbor 2
Cambridge 2