സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അമരസേനപ്രിയ 154

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അമരസേനപ്രിയ 10 2 8 10 5 6 8

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
amarasenapriya.doc 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 67
Germany 33
Ukraine 27
United Kingdom 12
France 4
India 3
China 2
Italy 2
EU 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 28
Mountain View 9
Seattle 8
Houston 4
Kansas City 4
Southend 4
Cambridge 2
Guangzhou 2
Alameda 1
Ashburn 1