സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അപ്പീല്‍-അവസാനവിധി 163

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അപ്പീല്‍-അവസാനവിധി 9 6 10 11 10 8 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
appell-avasanavidhi.doc 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 74
Germany 35
Ukraine 26
United Kingdom 12
China 4
India 4
France 3
EU 1
Romania 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 28
Seattle 8
Mountain View 7
Kansas City 5
Houston 4
Southend 4
Guangzhou 3
Redmond 3
Cambridge 2
Alameda 1