സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അപ്പീലധികാരി 174

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അപ്പീലധികാരി 12 6 10 12 10 9 9

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
appelladikari.doc 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 80
Germany 34
Ukraine 26
United Kingdom 10
India 7
France 4
Italy 4
China 3
Canada 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 28
Redmond 8
Seattle 8
Mountain View 5
Houston 4
Kansas City 4
Milan 4
Southend 4
Bangalore 2
Cambridge 2