സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അടതാളം 173

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അടതാളം 11 6 9 10 7 6 10

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
adathalam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 82
Germany 34
Ukraine 26
United Kingdom 13
France 4
China 2
India 2
Poland 2
United Arab Emirates 1
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 29
Mountain View 9
Seattle 8
Southend 6
Ashburn 5
Houston 4
Kansas City 4
Cambridge 2
Guangzhou 2
Polska 2