സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അഭ്യാസഗാനം 168

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അഭ്യാസഗാനം 11 4 11 10 9 7 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
abhyasaganam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 69
Germany 34
Ukraine 26
United Kingdom 11
India 8
Italy 5
France 4
China 2
EU 2
Qatar 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 28
Seattle 8
Mountain View 6
Southend 5
Houston 4
Kansas City 4
Milan 4
Cambridge 2
Doha 2
Guangzhou 2