സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അടക്കസ്വരം 156

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അടക്കസ്വരം 9 6 8 11 4 6 7

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
adakkaswaram.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 72
Germany 35
Ukraine 26
United Kingdom 14
France 3
Italy 3
EU 1
India 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Mountain View 10
Seattle 6
Southend 6
Kansas City 5
Houston 4
Alameda 1
Ann Arbor 1
Ashburn 1
Cambridge 1