സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അപ്പന്‍, കെ.പി. 130

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അപ്പന്‍, കെ.പി. 5 6 6 8 5 10 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
appan-k-p.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 58
Germany 25
Ukraine 23
United Kingdom 9
India 5
China 2
Italy 2
Japan 2
United Arab Emirates 1
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 6
Houston 5
Mountain View 5
Northvale 4
Southend 3
Chennai 2
Milan 2
Redmond 2
Alameda 1