സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അപ്പന്‍, എം.പി. 118

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അപ്പന്‍, എം.പി. 6 5 8 8 4 5 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
appan-m-p.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 54
Germany 25
Ukraine 23
United Kingdom 9
India 2
Japan 2
China 1
Italy 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 6
Houston 5
Southend 5
Mountain View 3
Redmond 3
Noida 2
Tokyo 2
Alameda 1
Ann Arbor 1