വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ജീവശാസ്ത്രം > സസ്യശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
എപാക്രിഡേസീശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രം-കുറ്റിച്ചെടിഒരു ദ്വിബീജപത്രക സസ്യകുടുംബം. ഏകദേശം 23 ജീനസുകളും 350 സ്പീഷീസുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇത് ആസ്റ്റ്രേലിയയിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.