വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ജീവശാസ്ത്രം > സസ്യശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കരിപ്പിടിശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രംകരയിൽ നടക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരിനം ശുദ്ധജലമത്സ്യം. 'കറുപ്പ്' എന്നും പേരുണ്ട്.
കരിന്തൊപ്പിശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രംനാട്ടുബുൾബിളിനോളം വലുപ്പമുള്ള ഒരിനം പക്ഷി.
കറുംതിരണ്ടിശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രംമുള്ളുള്ള തിരണ്ടികളുടെ കുടുംബത്തില്‍പ്പെടുന്ന ഒരംഗം. ശാ.നാ.:ട്രൈഗോണ്‍ സുഗി.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.