വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ജീവശാസ്ത്രം > ജീവശാസ്ത്രം-മറ്റുള്ളവ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.0 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അഭിഗതിശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംപ്രേരകശക്തികൾക്ക് അനുസരണമായുള്ള സസ്യാഗ്രങ്ങളുടെ വളർച്ച.
ഉലുവശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഒരു വാർഷിക ഓഷധി. പയറുവർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇത് പാപ്പിലിയോണേസീ സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു. ശാ.നാ. ട്രൈഗോണെല്ല ഫീനം ഗ്രീക്കം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.