വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > തത്വചിന്ത >

തത്വചിന്ത - പൗരസ്ത്യം

ശേഖരം - ഹോം

സ്ഥിതിവിവര കണക്ക്
 
 
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അഷ്ടാംഗയോഗംമാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-പൗരസ്ത്യംയമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ എട്ട് അംഗങ്ങളോടുകൂടിയതും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതുമായ സാധനാപദ്ധതി.
അവിദ്യമാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-പൗരസ്ത്യംപഠിപ്പില്ലായ്മ, അജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ അര്‍ഥങ്ങളില്‍ സാധാരണ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പദം. അനാദിയും ഭാവരൂപവും വിദ്യകൊണ്ടു നീക്കാവുന്നതുമായ തത്ത്വം എന്ന വിവക്ഷയിലാണ് വേദാന്തികള്‍ വ്യവഹരിക്കുന്നത്.
അശ്രദ്ധമാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-പൗരസ്ത്യംഗുരുവാക്യങ്ങളിലും വേദവേദാന്തവാക്യങ്ങളിലും വിശ്വാസമില്ലായ്മ. ഭഗവദ്ഗീതാ വ്യാഖ്യാനത്തില്‍ മധുസൂദനസരസ്വതി ശ്രദ്ധയേയും അശ്രദ്ധയേയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അഷ്ടാവക്രഗീതമാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-പൗരസ്ത്യംഒരു അദ്വൈതവേദാന്തകൃതി. അഷ്ടാവക്രമഹര്‍ഷിയും ജനകരാജാവും തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചകളാണ് ഉള്ളടക്കം.
അനുമാനംസാഹിത്യം - പൗരസ്ത്യം - സംസ്കൃതം - അര്‍ഥാലങ്കാരം; മാനവികം - തത്ത്വചിന്ത - തർക്കശാസ്തംഅറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആധാരമാക്കി പുതിയ അറിവിന്റെ പന്ഥാവിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന മാനസിക പ്രക്രിയ. സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ ഒരു താർക്കിക പ്രക്രിയ. അനുമാനത്തിന്റെ വിഭജനം, ഭാരതീയ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്ന പരാമർശം, സാഹിത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുമാനം, ജ്ഞാനസമ്പാദനോപകരണം എന്ന നിലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുമാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അതീന്ദ്രിയവാദംമാനവികം - തത്വചിന്ത - പൗരസ്ത്യംപ്രപഞ്ചവസ്തുക്കൾക്ക് ഉപരിയായി അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായി നിലകൊള്ളുന്ന പരമോന്നതസത്യം ഉണ്ടെന്നും അത് ചിന്തയ്ക്കും അവധാരണയ്ക്കും അതീതവും അജ്ഞേയവുമാണെന്നും ഉള്ള വാദം. അതീന്ദ്രിയവാദത്തെ സംബന്ധിച്ച പാശ്ചാത്യ-പൗരസ്ത്യ ദർശനങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കദംബകോരകന്യായംമാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-പൗരസ്ത്യംലൗകികന്യായങ്ങളില്‍ ഒന്ന്‌. കടമ്പുവൃക്ഷം പൂക്കുമ്പോൾ ആപാദചൂഡം ഒന്നിച്ചു മൊട്ടിടുന്നതിനോട് ആസകലാംഗവ്യാപിയായ സംഭവങ്ങളെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശൈലീവിശേഷമാണിത്.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരംമാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-പൗരസ്ത്യംആത്മാവിനെ നേരിട്ടനുഭവിക്കുക എന്നർഥം. അതായത് ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുളള പ്രത്യക്ഷമായ യഥാർഥ ജ്ഞാനമാണിത്. ഇത് മോക്ഷോപായമാണ്. അദ്വൈതദർശനം, വിശിഷ്ടാദ്വൈതം, ദ്വൈതം, മറ്റ് ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അവധൂതഗീതമാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-പൗരസ്ത്യംദത്താത്രേയനും കാര്‍ത്തികനും തമ്മില്‍ നടന്ന ആധ്യാത്മിക വിഷയകമായ സംവാദം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃതി. എട്ട് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം.
കാശകുശാവലംബന ന്യായംമാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-പൗരസ്ത്യം-ന്യായംലൗകിക ന്യായങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വരുമ്പോള്‍ കാര്യസാധ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ അവലംബിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ ന്യായം.