സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അഭിഗതി 146

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അഭിഗതി 8 8 6 9 4 6 7

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
abhigathi.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 59
Germany 25
Ukraine 23
India 14
United Kingdom 9
Italy 4
Canada 2
EU 1
Romania 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 25
Seattle 8
Southend 6
Houston 4
Milan 4
Mountain View 3
Ashburn 2
Cambridge 2
Cochin 2
Lachine 2