വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇന്‍ഡസ്റ്റ്രിയല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഒഫ് ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡ്മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-ഇന്ത്യ-സ്ഥാപനംഇന്ത്യൻ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രൂപീകൃതമായ സ്ഥാപനം. കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം.
ഇന്‍ഡസ്റ്റ്രിയല്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-ഇന്ത്യ-സ്ഥാപനംഒരു സ്ഥാപനം. എൻജിനീയറിങ്, വ്യവസായം എന്നീ മേഖലകളിൽ സമർഥരായ തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യത്തിനു ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം പരിശീലനം നൽകുന്നു.
ഇന്‍ഡസ്റ്റ്രിയല്‍ ഫൈനാന്‍സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഒഫ് ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡ്മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-ഇന്ത്യ-സ്ഥാപനംവ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഉടമയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.