സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അനുജന്‍, ഒ.എം. 114

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അനുജന്‍, ഒ.എം. 7 4 6 9 4 6 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
anujan-om.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 52
Germany 25
Ukraine 23
United Kingdom 12
Italy 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Seattle 6
Houston 5
Mountain View 5
Southend 4
Redmond 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Ashburn 1
Cambridge 1