സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അഭികര്‍മകങ്ങള്‍ 140

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അഭികര്‍മകങ്ങള്‍ 7 7 6 8 4 6 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
abhikarmakangal.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 59
Germany 31
Ukraine 25
United Kingdom 9
Italy 6
EU 3
France 2
China 1
India 1
Norway 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 6
Southend 6
Houston 5
Milan 5
Mountain View 5
Kansas City 4
Ann Arbor 2
Alameda 1
Ashburn 1