വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > രാഷ്ട്രമീമാംസ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അടിയന്തിരാവസ്ഥമാനവികം - രാഷ്ട്രമീമാംസ - ഇന്ത്യ; മാനവികം - രാഷ്ട്രമീമാംസഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണസംവിധാനത്തെയോ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യക്രമത്തെയോ സമ്പദ്ഘടനയെയോ അട്ടിമറിച്ചേക്കാവുന്ന അവിചാരിതമായി സംഭവിക്കുന്നതും അടിയന്തിര പരിഹാരം ആവശ്യമായതുമായ സന്നിഗ്ധഘട്ടം. ഇന്ത്യന്‍ സാഹചര്യം പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു.
അന്വേഷണക്കോടതിമാനവികം - രാഷ്ട്രമീമാംസ - ഇന്ത്യ; മാനവികം - നിയമം - ഇന്ത്യസർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കർത്തവ്യവിലോപം, അഴിമതി, ക്രമവിരുദ്ധമായ നടപടികൾ എന്നിവ ആരോപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി രൂപവത്കരിക്കുന്ന അന്വേഷണക്കോടതികൾ.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.