സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആസ്തെക്കുകള്‍ 120

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ആസ്തെക്കുകള്‍ 4 7 7 5 7 5 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 50
Germany 27
Ukraine 25
United Kingdom 6
Italy 6
India 4
Canada 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Milan 6
Seattle 6
Houston 3
Mountain View 3
Northvale 3
Southend 2
Alameda 1
Ashburn 1
Kansas City 1