സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാര്‍ബോണില്‍ യൗഗികങ്ങള്‍ 119

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കാര്‍ബോണില്‍ യൗഗികങ്ങള്‍ 4 8 5 6 5 6 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
karbonil-yougikangal.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 49
Germany 29
Ukraine 24
United Kingdom 7
Italy 5
Australia 1
Canada 1
EU 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 9
Seattle 6
Milan 5
Southend 4
Houston 3
Kiev 2
Alameda 1
Ashburn 1
Balwyn North 1