സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അലക്സിയസ് II 96

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
അലക്സിയസ് II 2 3 3 4 4 4 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
alexius-ii.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 31
Germany 27
Ukraine 25
United Kingdom 5
Italy 4
Canada 3
Netherlands 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 12
Seattle 6
Mountain View 5
Milan 4
Houston 2
Kansas City 2
Kiev 2
Lachine 2
Alameda 1
Ann Arbor 1