സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കുത്തക 117

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കുത്തക 4 7 6 5 7 4 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kuthaka.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 51
Germany 25
Ukraine 23
United Kingdom 11
India 2
Canada 1
EU 1
Italy 1
Japan 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Seattle 8
Mountain View 7
Southend 4
Houston 2
Alameda 1
Ashburn 1
Kansas City 1
Kiev 1
Leipzig 1