സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാഷ്ഗര്‍ 110

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കാഷ്ഗര്‍ 5 4 6 5 5 5 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kaashgar.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 43
Germany 30
Ukraine 21
United Kingdom 10
Italy 2
Russia 2
Canada 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Seattle 6
Mountain View 5
Southend 5
Houston 3
Kansas City 3
Milan 2
Alameda 1
Ashburn 1
Leipzig 1