സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാസാബ്ലാങ്ക 116

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കാസാബ്ലാങ്ക 5 4 5 6 5 3 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kaasablanka.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 43
Germany 31
Ukraine 19
United Kingdom 8
Italy 4
Canada 2
India 2
Saudi Arabia 2
China 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 15
Mountain View 9
Seattle 5
Milan 4
Houston 3
Kansas City 2
Southend 2
Alameda 1
Ashburn 1
Hefei 1