സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കൃപാരാം 104

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കൃപാരാം 2 4 2 5 4 4 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kriparaam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 35
Germany 30
Ukraine 22
United Kingdom 11
Italy 3
Canada 2
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 14
Mountain View 7
Seattle 5
Houston 3
Southend 3
Milan 2
Alameda 1
Ashburn 1
Auburn 1
Cramlington 1