സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാംബെ (ഖാംബത്) 114

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കാംബെ (ഖാംബത്) 4 5 5 5 4 4 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
cambay-khambat.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 44
Germany 34
Ukraine 19
United Kingdom 8
China 2
Italy 2
Canada 1
France 1
India 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 5
Seattle 5
Hefei 2
Houston 2
Kansas City 2
Milan 2
Southend 2
Alameda 1
Ann Arbor 1