വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മതം > ഹിന്ദുമതം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അപൂര്‍വംആചാരാനുഷ്ഠാനം - ഹിന്ദുമതംപൂർവമീമാംസാദർശനത്തിൽ കർമത്തിനും തദ്ഫലത്തിനും തമ്മിലുള്ള കാര്യകാരണബന്ധം ഉപപാദിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കേതം. ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അപരാധംആചാരാനുഷ്ഠാനം - ഹിന്ദുമതംചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ചെയ്യരുതാത്തതു ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതിൽ കുറ്റവും കുറവും വരുത്തുന്നതുമാണ് അപരാധം. വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന അപരാധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അപത്യംആചാരാനുഷ്ഠാനം - ഹിന്ദുമതംസന്തതി എന്നർഥത്തിലാണ് അപത്യം സ്മൃതികളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. പിതൃക്കൾക്ക് ഗതിവരുത്തുന്നത് അപത്യത്തിന്റെ കടലാണെന്ന് പുരാണകഥകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപത്യത്തിന്റെ അർഥത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമാക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.