സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാലിഡോണിയന്‍ പര്‍വതനം 109

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കാലിഡോണിയന്‍ പര്‍വതനം 8 4 6 4 5 5 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kaalidoniyan-parvathanam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 51
Germany 25
Ukraine 19
United Kingdom 8
Italy 4
Canada 1
India 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Mountain View 9
Seattle 6
Milan 4
Southend 3
Ashburn 2
Cambridge 2
Alameda 1
Houston 1
Leipzig 1