വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ആചാരാനുഷ്ഠാനം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഒരപ്പംആചാരാനുഷ്ഠാനം-ക്രിസ്തുമതം; പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-ഗാർഹികശാസ്ത്രംഒരു നാടൻ പലഹാരം. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലാണ് കൂടുതൽ പ്രചാരം. ഇതിന്റെ ചേരുവ, തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.
കുളി, കുളിപ്പുരആചാരാനുഷ്ഠാനം-ദേഹശുദ്ധി; പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-ഗാർഹികശാസ്ത്രംശുചിത്വത്തിനുവേണ്ടിയോ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായോ അന്തരീക്ഷവായു ഒഴികെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മാധ്യമംകൊണ്ട് ശരീരം കഴുകുന്ന പ്രക്രിയ.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.