വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ആചാരാനുഷ്ഠാനം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അന്ത്യോഖ്യന്‍ റീത്ത്ആചാരാനുഷ്ഠാനം - ക്രിസ്തുമതംഒരു കൈസ്ത്രവ ആരാധനാരീതി. അന്ത്യോഖ്യയിലാണ് ഉടലെടുത്തതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. റീത്ത് (Rite) എന്ന പദത്തിന് രീതി എന്നാണ് അർഥം.
അപ്പോസ്തലിക പിന്തുടര്‍ച്ചആചാരാനുഷ്ഠാനം - ക്രിസ്തുമതംയേശുക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ദൗത്യം സഭയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകുവാൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന മേല്പട്ടക്കാരിലൂടെ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിന്നുപോരുന്ന പിന്തുടർച്ച. യേശുവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ചരിത്രം, സഭയുടെ ചരിത്രം, പിന്തുടർച്ചയെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.