സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാനോനകള്‍ 121

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കാനോനകള്‍ 4 6 3 5 8 6 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
canonakal.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 45
Germany 28
Ukraine 23
United Kingdom 11
India 6
China 2
Italy 2
Canada 1
France 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Mountain View 6
Seattle 6
Northvale 5
Southend 5
Bangalore 2
Chennai 2
Milan 2
Alameda 1
Beijing 1