സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കുഞ്ഞിത്തേയി 99

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കുഞ്ഞിത്തേയി 4 5 3 5 6 4 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kunjitheyi.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 39
Germany 23
Ukraine 21
United Kingdom 7
Italy 5
India 2
Canada 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Seattle 6
Milan 5
Mountain View 5
Kansas City 3
Alameda 1
Bangalore 1
Houston 1
Kundan 1
Leipzig 1