സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാറ്റിക്കോള്‍ 165

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കാറ്റിക്കോള്‍ 8 8 7 8 6 6 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kattikkol.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 68
Germany 34
Ukraine 23
India 13
United Kingdom 11
Italy 5
Canada 2
EU 2
France 2
China 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 8
Houston 5
Mountain View 5
Kansas City 4
Milan 4
Kumar 3
Southend 3
Redmond 2
Alameda 1