വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കാലാഗ്നിരുദ്രോപനിഷത്ത്‌മതം-ഹിന്ദുമതം-ഉപനിഷത്ത്സര്‍വസംഹാരകമായ പ്രളയാഗ്നി തുല്യനായ രുദ്രനെകുറിച്ചുള്ള ഉപനിഷത്ത്‌. ഉപനിഷത്ത്‌ എന്ന പദത്തിന്‌ ആത്മവിദ്യയെന്നര്‍ഥം.
ഐതരേയോപനിഷത്ത്മതം-ഹിന്ദുമതം-ഉപനിഷത്ത്ഒരു ഉപനിഷത്ത്. ഈ ഉപനിഷത്ത് ഗദ്യത്തിലാണു രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഐതരേയൻ എന്ന മുനിയാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്.
ഉപനിഷത്തുകള്‍മതം-ഹിന്ദുമതം-ഉപനിഷത്ത്വേദാന്തതത്ത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനവും ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉറവിടവും. ഇവയുടെ കർതൃത്വം, കാലം, ഉള്ളടക്കം, യൂറോപ്യന്‍ ഭാഷകളില്‍ ഉപനിഷത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്നിവയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.