സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളി 134

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളി 5 6 3 5 3 5 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kannuneer-thulli.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 45
Germany 28
Ukraine 22
India 15
United Kingdom 8
Italy 7
Canada 2
China 2
Austria 1
Indonesia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Milan 7
Northvale 7
Seattle 6
Mountain View 5
Southend 4
Houston 2
Kansas City 2
Alameda 1
Auburn 1