സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കമലേഷ് മേത്ത 80

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കമലേഷ് മേത്ത 2 2 3 4 3 4 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kamalesh-metha.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 27
Germany 23
Ukraine 18
United Kingdom 7
Italy 3
Canada 1
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 12
Mountain View 6
Seattle 5
Milan 3
Houston 2
Southend 2
Alameda 1
Leipzig 1
Ottawa 1