സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാപാലികന്മാര്‍ 139

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കാപാലികന്മാര്‍ 7 5 8 7 5 9 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kapalikanmar.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 59
Germany 25
Ukraine 23
United Kingdom 11
India 7
United Arab Emirates 2
China 2
Italy 2
Qatar 2
Canada 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 7
Mountain View 6
Southend 6
Houston 4
Cambridge 3
Dubai 2
Guangzhou 2
Kollam 2
Milan 2