സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കണ്ട്‌ല 105

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കണ്ട്‌ല 2 5 5 4 4 3 7

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kandla.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 38
Germany 33
Ukraine 20
United Kingdom 10
Canada 1
Indonesia 1
Italy 1
Japan 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Seattle 7
Southend 5
Mountain View 4
Kansas City 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Fairfield 1
Houston 1
Jakarta 1